Targi Mieszkaniowe Wrocław | organizator Wro-Expo

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje Zwiedzających Targi organizowane przez firmę Wro-Expo, dalej jako Organizator.

§ 2
ZASADY WSTĘPU NA TARGI

 1. Wstęp na Targi jest wolny od opłaty

§ 3
PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Zwiedzający mogą przebywać w miejscu Targów wyłącznie w terminach i godzinach otwarcia Targów dla publiczności.
 2. Fotografowanie, filmowanie oraz wykonywanie rysunków stoisk i eksponatów wymaga uprzedniej zgody Wystawcy.
 3. Zabronione jest prowadzenie przez Zwiedzających jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W czasie i na terenie Targów obowiązują zakazy:
  – wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także otwartego ognia, stanowiących zagrożenie pożarowe, mogących spowodować uszkodzenie mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
  – wnoszenia i spożywania alkoholu oraz rozprowadzania i zażywania środków odurzających;
  – zakłócania porządku publicznego,
  – wprowadzania zwierząt, a także rowerów, deskorolek itp.,
  – palenia wyrobów tytoniowych w czasie i na terenie Targów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych. Miejsca do palenia zlokalizowane są na zewnątrz
  – zanieczyszczania Stadion Wrocław oraz terenów zewnętrznych,
  – niszczenia infrastruktury np. poprzez umieszczanie/naklejanie ulotek reklamowych i innych materiałów promocyjnych oraz niszczenia roślinności Stadion Wrocław;
  – opieranie się o elementy zabudowy stoisk, konstrukcje reklamowe i inne elementy aranżacji przestrzeni.
 5. Osoby będące w stanie wskazującym na upojenie alkoholowe, odurzenie narkotykowe bądź innymi substancjami albo próbujące wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na Targi.
 6. W razie nieprzestrzegania zakazów wymienionych powyżej Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia Zwiedzającego z Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu (bez prawa zwrotu opłaty za wstęp i opłat parkingowych),
 7. Zwiedzający są zobowiązani do:
  1. respektowania oznaczeń stref wydzielonych z ruchu podlegających ochronie przeciwpożarowej, w szczególności nietarasowania i nieblokowania dróg i wyjść ewakuacyjnych;
  2. wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Stadion Wrocław
  3. przestrzegania przepisów o ruchu drogowym,
 8. Dzieci w wieku do lat 15 mogą przebywać na Targach wyłącznie pod opieką osób dorosłych (rodziców, opiekunów).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu Targów w postaci materiału fotograficznego i audiowizualnego i wykorzystania tych materiałów w celach promocyjnych i reklamowych – w prasie, radiu, telewizji, mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych.
 10. Zwiedzający poprzez uczestnictwo w Targach wyrażają zgodę na rejestrację danych osobowych w postaci wizerunku rejestrowanego przez monitoring w obiekcie Stadion Wrocław i przetwarzania w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
 11. Dane, o których mowa w pkt. 10 będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania, nie dłużej niż trzy miesiące od czasu nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

§ 4
ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia albo przełożenia terminu Targów i zobowiązują się do poinformowania o tym na stronie wro-expo.pl.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach Zwiedzających spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Zwiedzających spowodowane siłą wyższą (np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą) lub przez osoby trzecie albo z winy poszkodowanego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. W szatni oprócz nakryć wierzchnich dopuszcza się przechowywanie parasoli, galanterii odzieżowej (rękawiczki, szaliki, itp.) oraz podręcznego bagażu.
 5. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora, o której mowa w ust 5 nie mają wpływu podejmowane środki zabezpieczenia w czasie i na terenie Targów (zabezpieczenia techniczne, służby ochrony, monitoring).
 6. Zwiedzający jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia przez siebie wnoszonego na Targi przed ewentualnymi szkodami lub utratą, na własny koszt i ryzyko (np. klucze, dokumenty, bagaż podręczny, laptop, aparat fotograficzny, telefon komórkowy).
 7. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność za spowodowanie / wyrządzenie szkód w czasie i na terenie Targów.
 8. O wystąpieniu szkody w mieniu lub na osobie Zwiedzającego należy powiadomić Organizatora oraz komisariat policji niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 9. Za bezpieczeństwo dzieci do lat 18 przebywających na Targach odpowiadają rodzice, opiekunowie.
 10. Zwiedzający dokonujący rejestracji ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez siebie danych, w tym za skutki wynikłe z niepełnego lub błędnego podania danych, zwłaszcza adresu e-mail lub NIP.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2020 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Zwiedzającym a Organizatorem, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.
 4. Dla rozstrzygania sporów z kontrahentami zagranicznymi przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.